Metal oxide composite thin films made by magnetron sputtering for bactericidal application

Kuan-Ting Chuang, Hairus Abdullah, Sy-Jye Leu, Kou-Bin Cheng, Dong-Hau Kuo, Hsin-Chieh Chen, Jian-Hao Chien, Wan-Ting Hu

Baca Lebih Lanjut ... | Sudah dibaca 789 kali