A comparison study of SiO2/nano metal oxide composite sphere for antibacterial application

Yong-Xuan Hou, Hairus Abdullah, Dong-Hau Kuo, Sy-Jye Leu, Noto Susanto Gultom, Chi-Hung Su

Baca Lebih Lanjut ... | Sudah dibaca 737 kali